Začal sa nový kalendárny rok 2022 a prebieha včelársky  rok ktorý sa začal 1.08.2021  a konči 31.07.2022.  V tom novom kalendárnom Vám želám  všetko najlepšie, veľa zdravia a našim včielkam lepší rok ako bol ten posledný

veľa medu ,menej chorôb a klieštika, už  mame 2 rok Covid, ktorý zmenil celý svet a treba sa nám tomu prispôsobiť a aj napriek ťažkej situácii, ktorú zažívame obmedzením stretávania, ale život  a čas ide ďalej . Pre obmedzenia ktoré sú ohľadne Covidu sme museli zrušiť stretnutia ,ktoré sme mali naplánované na 09,01,2022 a 30,01,2022, nové termíny  oznámim podľa toho ako sa bude vyvíjať situácia ohľadom Covidu . Začíname  s výplatou  štátnej podpory  za opeľovaciu činnosť a vyberáme členské príspevky do zväzu,  našej ZO   a predplatné včelárskych časopisov. Výročnú schôdzu máme naplánovanú na 06.Marca 2022, na ktorej by som  chcel  aby sa  nahlasovali  veci ktoré plánujete kúpiť v rámci  technickej pomoci podľa NV 337/2019, ďalej objednávku liekov a záujem o fľaše a viečka. V priložených materiáloch mate časť NV 337/2019 ,ktorá sa týka technickej pomoci, plánovali sme ďalšiu prednášku k tomuto nariadeniu vlády,  kde by sme Vás podrobnejšie informoval o možnostiach a termínoch  ale vzhľadom na pandemickú situáciu ju asi budem musieť zase urobiť online, asi to bude najlepšie riešenie. Ďalej formulár  na  fľaše so vzorom Slovenský med a viečka. Poprosil by som ak mate záujem či o medomet, odviečkovací stôl a iné veci pri práci s medom, peľom ,voskom a pod. podľa predtlače vypísali  jednotlivé formuláre a ak sa bude konať Výročná schôdza v plánovanom termíne,   doniesli ich so sebou a odovzdali po príchode , ak by sa VČS v uvedenom termíne nekonala doručiť predsedovi alebo tajomníkovi či už osobne alebo poštou . Posledným  termínom nahlásenia technickej pomoci je 15,05,2022 . Je to posledný deň na nahlásenie!!. O všetkých zmenách a termíne  VČS Vás budem včas informovať emailom  a  všetko je na našej webovej stránke: https://vranov.vcelari.sk .          Jozef Tomčák predseda ZO

                                                                                  TECHNICKÁ POMOC  PODĽA NV 337/2019 Z.z

Tu sú všetky technické pomôcky a zariadenia ktoré si môžete zakúpiť a na ktoré je poskytovaná pomoc z PPA. v rámci NV 337/2019Z.Z celé znenie je na našej webovej stránke  https://vcelari-vranov.estranky.sk tu je link na celé znenie https://www.vcelari.sk/sites/default/files/.myimages/Vyhlaska-285-2017-O-identifikacii-a-registracii-vcelstiev.pdf Minimálna cena položky nákupu je 100€ a pri nakúpe nad 1000€ treba mat zaregistrovanú prevádzku na RVPS

  3.1.12 Obstaranie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov (§ 5 ods. 1 písm. l) NV č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka financujúci nákup technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov.

Výška pomoci:

–     do 50 % z oprávnených nákladov, ak konečným prijímateľom pomoci je registrovaná prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu,

 • do 50 % z oprávnených nákladov, najviac však do výšky 1 000 eur, ak konečným prijímateľom pomoci nie je registrovaná prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na nákup:

 1. zariadenia na
 2. odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní,
 3. odviečkovanie medových plástov,
 4. separáciu vosku od medu,
 5. vytáčanie medu,
 6. čistenie alebo dávkovanie medu,
 7. zabezpečenie prípravy včelárskych produktov na ich spracúvanie alebo skladovanie s ohrevom, chladením alebo mrazením
 8. spracúvanie medu
 9. skladovanie alebo manipuláciu s medom v medárni
 10. získavanie alebo spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok,
 11. získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového alebo plástového peľu,
 12. získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu,
 13. zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov,
 14. kontrolu kvality včelárskych produktov,
 15. čerpadla na med,
 16. pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,
 17. plničky medu alebo jej príslušenstva,
 18. nádoby na skladovanie alebo prepravu medu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–     predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákupom technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,

–     konečnému prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup technických pomôcok alebo zariadení rovnakého druhu.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–     informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 17, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s obstaraním technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,

–     pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,

–     kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,

–     čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 so záväzkom, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov,

–     v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet kurzu podľa Európskej centrálnej banky („ďalej len ECB“),

–     pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu
z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),

 • potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS) o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu, ak je výška pomoci vyššia ako 1 000 eur.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

–     zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

3.1.13 Obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva (§ 5 ods. 1 písm. m) NV
č. 337/2019 Z. z.)

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady pri kúpe zariadení na úpravu stanovišťa včelstva.

Výška pomoci:

–     do 100 % z oprávnených nákladov vynaložených na obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva; najviac však do výšky súčinu 3 eur a počtu včelstiev, ktoré sa podľa údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prvého účtovného prípadu nachádzali na stanovišti.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:

–     predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva,

–     konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup obdobného zariadenia na úpravu stanovišťa včelstva v predchádzajúcich 5 rokoch.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

–     informácia s počtom včelstiev, ktoré sa podľa údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prvého účtovného prípadu nachádzali na stanovišti spolu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 18, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadení na úpravu stanovišťa včelstva,

–     kópia dokladov o nákladoch na zariadenia na úpravu stanovišťa včelstva,

–     čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci,

–     pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),

–     v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

–     zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením včelárskeho združenia, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

FORMULÁR NA NÁKUP FLIAŠ  A VIEČOK

……………………………………….                                         ……………………………………..              …………………………                  

           meno a priezvisko                                             fľaše logo Slov. med počet ks               viečka počet ks

 …………………………….                                                                            …………………………………….

       dátum a miesto                                                                                                  podpis

FORMULÁR NA NAHLÁSENIE  TECHNICKEJ POMOCI

……………………………………….                  ………………………..                        …………….                     ………

     priezvisko meno                      adresa                                  číslo s CEHZ          počet včelstiev

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cena €

Plánujem si vo včelárskom roku 2022/23 zakúpiť :  …………………………………………………….        ……………….

                                                                                   …………………………………………………….        ………………..

                                                                                   ……………………………………………………..       ………………..

                                                                                   ……………………………………………………..       ………………..

 ……………………………                                                        ……………………………………………..

         dátum                                                                                                      podpis