Vážené včelárky, vážení včelári,

rad by som Vás informoval o povinnostiach chovateľa včiel v zmysle Vyhlášky č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev, ďalej len “vyhláška”, ktoré priamo súvisia s dotáciou na opeľovaciu činnosť v roku 2022.

Vlastník včelstva má v zmysle vyhlášky povinnosť vykonať zmenu počtu včelstiev do siedmich dní a túto skutočnosť oznámiť CEHZ. Zmena sa vykonáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto vyhlášky.

Zmeny počtu včelstiev môžu nastať:

a) prírastkami včelstiev – rojením, nákupom, darovaním, dedením, …

alebo

b) úbytkom včelstiev – spojením, úhynom, predajom, darovaním, krádežou, …

Počet včelstiev evidovaných v CEHZ k 31.5.2022 priamo súvisí s dotáciou na opeľovaciu činnosť za rok 2022, ktorá sa poskytuje v zmysle výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.

Pripomínam včelárom aby si skontrolovali stav včelstiev v CEHZ a v prípade nesúladu so skutočným stavom zaslali vyplnené tlačivo hlásenie zmien do centrálneho registra. V prípade viacerých stanovíšť je potrebné vypísať tlačivo zvlášť na každé stanovište. Dotácia na opeľovaciu činnosť sa poskytuje len na počet včelstiev evidovaných v CEHZ k 31.5.2022 preto je potrebné vykonať tieto zmeny do tohto dátumu. V tlačive hlásenie zmien je potrebné uviesť pôvodný počet včelstiev a konečný počet včelstiev. Prírastky alebo úbytky včelstiev je potrebné zdôvodniť v jednotlivých kolónkach. V prípade nákupu a predaja vypĺňajú toto hlásenie zmien obaja vlastníci a zasielajú do centrálnej evidencie. Tlačivo vypisuje a podpisuje sám vlastník včelstiev t.j. nie je potrebný podpis AÚVL ani podpis predsedu základnej organizácie. Vyplnené a podpísané tlačivo sa zasiela poštou do centrálnej evidencie  na adresu ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina. Odporúčame kópiu hlásenia si ponechať spolu s podacím lístkom do doby vykonania zmeny v CEHZ. Potrebný  návod na prihlásenie  máme  na našej webovej stránke https://vranov.vcelari.sk/navod-na-prihlasenie-do-cehz/  a tu je  aj tlačivo  na hlásenie  zmien v rubrike ,,Na stiahnutie“ https://www.epi.sk/disk/zz/file/2017/2017c000z0285p003.pdf

Včelár môže vykonať kontrolu stavu včelstiev a správnosť údajov po prihlásení do CEHZ , po kliknutí na odkaz  mate návod ako sa môžete  prihlásiť  do CEHZ.  

Je potrebné  si skontrolovať  počty  aby potom neskôr sme nemali  problém že niekto nejakým nedopatrením pri zadávaní ma viac včelstiev k uvedenému dátumu ako je uvedené v CEHZ  ,treba urobiť  opravu  do hore uvedeného  termínu.

J.Tomčák