Požiadavky v žiadosti na podporný rok 2022/2023 môže žiadateľ uplatňovať od 1. augusta 2022, resp. od zverejnenia rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a zverejnením na stránke www.vcelari.skPodporný rok začína 1.8.2022 a končí 31.12.2022 lebo týmto dnom končí platnosť Nár.. vlády č. 337/2019 Z. z.

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie sú povinné predložiť doklady k preplateniu za včelárske podopatrenie v podpornom roku 2022/2023 v termíne:

  1. Doklady realizované od 01.08.2022 do 31.12.2022 musia byť odovzdané do 20.01.2023.

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín odoslania/doručenia fyzicky alebo poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Tu je celá príručka aj so všetkými tlačivami postupmi , ktoré sú potrebné pri kúpe zariadení a pomôcok podľa Nariadenia vlády 337/2019. Link na stiahnutie: https://www.vcely.sk/wp-content/uploads/2022/09/prirucka-pre-ziadatela-pre-podporny-rok-2022-2023-vcelarsky-program.pdf