Dňa 1. 1. 2023 vstúpil do platnosti parlamentom schválený zákon č. 427/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a chovatelia hospodárskych zvierat (včelár) sa musia pripraviť, že za úkony budú musieť zaplatiť.

Cieľom novely zákona o správnych poplatkoch bola úprava výšky správnych poplatkov a zavedenie nových správnych poplatkov orgánov veterinárnej správy.

Poplatky sa dotknú všetkých chovateľov hospodárskych zvierat teda aj včelárov. Za registráciu chovu hospodárskych zvierat a chovov farmových zvierat si fyzická osoba (napr. včelár) zaplatí 33 eur, podnikateľ a právnická osoba (aj SHR) zaplatí 100 eur. Ak bude chcieť chovateľ vykonať zmenu registrácie chovu tak zaplatí poplatok 10 eur (ide o zmenu adresy, trvalého stanovišťa, zmeny štatutárneho orgánu, kontaktnej osoby, držiteľa, zmenu z fyzickej osoby na podnikateľský subjekt. Poplatok 10 eur sa neplatí pri premiestňovaní včelstiev (kočovaní), zmena priezviska, počtu chovaných hospodárskych zvierat.

Poplatok 30 eur za registráciu chovu hospodárskych zvierat sa platí aj v prípade, ak chovateľ včelstiev ukončuje chov včiel a v chove pokračuje potomok i v prípade úmrtia chovateľa a dedení včelstiev, ide totiž o registráciu nového chovateľa.

ZMENY SA TÝKAJÚ AJ PREDAJA Z DVORA

Ak má včelár prebytok medu a bude ho chcieť predať formou predaja z dvora, tak za registráciu prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu alebo potraviny rastlinného pôvodu zaplatí RVPS poplatok vo výške 50 eur.

POVINNOSTI NOVÝCH CHOVATEĽOV VČIEL

Vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu hospodárskych zvierat.

Pred začatím chovu je potrebná registrácia chovu podľa § 40a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Každý chovateľ včiel je povinný riadiť sa Vyhláškou č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev. V roku 2023 sa očakáva jej novelizácia alebo iná zákonná úprava.

Držiteľ hospodárskych zvierat v registrovanom chove je povinný bezodkladne oznámiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe každú zmenu v činnosti chovu vrátane uzavretia chovu, prerušenia a ukončenia chovu.